Polskie Towarzystwo
Biopsji Narządowej

Statut Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej

Nazwa, teren działalności i siedziba

   § 1

Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej ” (PTBN).

Anglojęzyczna nazwa Towarzystwa brzmi Polish Society of Organ Biopsy.

    § 2

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

    § 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

    § 4

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

    § 5

PTBN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać

pracowników lub zlecać wykonywanie określonych czynnościpodmiotom zewnętrznym.

    § 6

Towarzystwo może tworzyć sekcje naukowe i posiadać oddziały terenowe funkcjonujące na zasadach określonych w Statucie.

Charakter prawny, cele i środki działania.

     § 7

Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach  

(Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

       §  8

Celem Towarzystwa jest:

1) krzewienie aktualnej szeroko pojętej wiedzy o biopsji narządowej wśród lekarzy, biologów, biochemików i farmaceutów oraz wśród innych osób zainteresowanych,

2) popieranie badań podstawowych i klinicznych z zakresu biopsji narządowej,

3) szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

4) nawiązywanie oraz podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie biopsji narządowej.

      § 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z właściwymi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

2) współdziałanie z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

3) współdziałanie z uczelniami medycznymi i instytucjami medycznymi,

4) redagowanie czasopisma dotyczącego biopsji narządowej,

5) organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych lub szkoleniowych z zakresu biopsji narządowej,

6) organizowanie publicznych wykładów popularno–naukowych z dziedziny biopsji narządowej,

7) podejmowanie wszelkich innych prac zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu  biopsji narządowej i współdziałanie   

 w tym zakresie z władzami publicznymi oraz towarzystwami, organizacjami społecznymi i zawodowymi, a także przedstawicielami  

 przemysłu farmaceutycznego oraz producentami aparatury i sprzętu diagnostycznego.

 

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki

       § 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

         § 11

Członkiem zwyczajnym może zostać: lekarz, biolog, biochemik, inżynier, farmaceuta bądź zainteresowana  

osoba o specjalności pokrewnej zajmujący się badaniami podstawowymi lub klinicznymi w dziedzinie biopsji narządowej.

          § 12

1. Przyjęcie nowych członków następuje na podstawie opinii przedstawionej przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

   Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Główny PTBN na podstawie uchwały podejmowanej zwykłą  

   większością głosów w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji.

2. O przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa informuje Zarząd Oddziału PTBN,

    na terenie działania którego mieszka lub pracuje nowoprzyjęty członek.

         § 13

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

2) uczestniczenia w zgromadzeniach, zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych  przez Towarzystwo,

3) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa oraz występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

4) rezygnacji z udziału w Towarzystwie.

        § 14

Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:

1) godnie reprezentować Towarzystwo i dbać o jego dobre imię,

2) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,

3) przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

4) regularnie opłacać składki członkowskie, z tym zastrzeżeniem, że członkowie emeryci nie są zobowiązani do ich opłacania.

       § 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która uznaje cele Towarzystwa  

    oraz poprzez darowiznę lub stałą składkę wspiera statutową działalność.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, po zapoznaniu się ze złożoną deklaracją, na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3. Wysokość składki członkowskiej członka wspierającego nie może być niższa od dziesięciokrotnej wartości składki członka zwyczajnego.

       § 16

1. Członek wspierający ma prawa i obowiązki tożsame z prawami i obowiązkami członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego  

    i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

         § 17

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa  

   lub właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Towarzystwa,

2) skreślenia z listy członków,

3) śmierci członka,

4) rozwiązania Towarzystwa.

      § 18

Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

1) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz PTBN,

2) nieopłacania składek przez okres co najmniej dwóch lat,

3) nieusprawiedliwionego dwukrotnego niestawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu,

4) popełnienia czynu uwłaczającego czci członka Towarzystwa,

5) świadomego działania na szkodę PTBN,

6) pozbawienia praw publicznych na mocy wyroku sądowego.

     § 19

1. Uchwałę o skreśleniu członka Towarzystwa z listy podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa zwykłą większością głosów  

    przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia,  

    które należy wnieść na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W przypadkach, o których mowa w § 18 pkt 4 i 5 Statutu, Zarząd Główny może powołać Komisję dla zbadania sprawy  

    i przedstawienia wniosków. Komisja składa się z 3 do 5 członków PTBN.

4. W przypadkach, które Zarząd Główny uzna za konieczne, wniosek o skreślenie członka z listy może zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu PTBN.

5. Członek skreślony na podstawie § 18 pkt 2 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek.

      § 20

1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny lub członek wspierający będący osobą fizyczną, albo inna osoba fizyczna  

    niezrzeszona w Towarzystwie, której godność tą, w uznaniu zasług dla PTBN, przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

2. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym zastrzeżeniem, że zwolniony jest z obowiązku  

    opłacania składek członkowskich. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz PTBN oraz dbania o dobre imię Towarzystwa.  

3. Członkostwo honorowe wygasa wskutek dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

 

III. Władze Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej

     § 21

Władzami PTBN są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd Główny i jego Prezydium,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

      § 22

1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób  

   uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Władze Towarzystwa mogą podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności głosowania.

      § 23

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

     § 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa, który zawiadamia Członków PTBN,  

    pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru wiadomości, o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,  

    na co najmniej 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

       § 25

Do zadań Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2) dokonywanie wyboru Prezesa i sześciu Członków Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTBN,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,

5) zatwierdzanie planu pracy PTBN na okres kadencji władz,

6) rozpatrywanie wniosków złożonych przez Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów lub poszczególnych członków PTBN,

7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

9) zatwierdzanie wniosku Zarządu Głównego w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz sposobu i terminu jej płatności,

10) nadawanie godności członka honorowego PTBN.

       § 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn przez Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek Zarządów co najmniej połowy Oddziałów Terenowych PTBN,

d) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia na piśmie wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

      § 27

Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyczynach jego zwołania oraz o proponowanym porządku obrad  

jest doręczane członkom PTBN listownie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru wiadomości co najmniej na 14 dni  

przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

        § 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności Wiceprezes,  

    odczytuje proponowany porządek obrad, po czym Walne Zgromadzenie, spośród uczestników, wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

      § 29

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sposób określony w § 22 Statutu.

2. W przypadku braku kworum Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym.

    W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

      § 30

1. W przypadku, gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 500 osób, wówczas Walne Zgromadzenie Członków zastąpione zostanie przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani zostają przez Walne Zebranie Członków Oddziałów Terenowych na 4–letnią kadencję.

3. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani zostają w proporcji: 1 delegat na 15 członków Oddziału Terenowego.

        § 31

1. Zarząd Główny PTBN wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat.

3. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być wybierani częściej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

4. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a) Prezes,

b) 2 Wiceprezesów,

c) Sekretarz,

d) Skarbnik,

e) Dwóch Członków Zarządu

       § 32

1. Wyboru Prezesa i sześciu Członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie.

2. Kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa oraz członków Zarządu Głównego może zgłosić:

a) ustępujący Zarząd,

b) Główna Komisja Rewizyjna,

c) każdy członek Towarzystwa obecny na Walnym Zgromadzeniu.

3. Na wystawienie kandydatury niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody przez kandydata na piśmie.

4. Kandydat zgłoszony na Prezesa dodatkowo zobowiązany jest zwięźle przedstawić przed wyborem proponowany program działania.

       § 33

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Towarzystwa, jeżeli uzna to za konieczne, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

       § 34

Z posiedzenia Zarządu Głównego sporządza się protokół, który podpisują Prezes Zarządu i Sekretarz.

        § 35

I. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) podejmowanie działań na rzecz realizacji statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

6) zatwierdzanie sprawozdań budżetowych i planów finansowych na następny okres sprawozdawczy,

7) zarządzanie majątkiem PTBN oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,

8) sporządzanie planów działalności naukowej i sprawozdań naukowych,

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

10) ustalanie kosztów prenumeraty czasopisma redagowanego przez PTBN,

11) powoływanie i znoszenie Oddziałów Terenowych i Sekcji Naukowych,

12) współudział w organizowaniu Oddziałów Terenowych i Sekcji Naukowych PTBN,

13) przyznawanie tytułu „Przyjaciela Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej”,

14) prowadzenie ewidencji członków i przygotowywanie dla Walnego Zgromadzenia wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego,

15) wybór miejsca zjazdu PTBN, powoływanie Komitetu Naukowego Zjazdu i zatwierdzanie zaproponowanych przez Komitet Naukowy  

     tematów głównych, programu Zjazdu i listy gości zagranicznych,

16) powoływanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTBN,

17) ustalanie porządku Walnego Zgromadzenia PTBN,

18) powoływanie, na wniosek Redaktora Naczelnego, członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma redagowanego przez PTBN.

 

II. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia ma prawo składać Prezes jednoosobowo lub dwóch  Wiceprezesów Zarządu łącznie.

       § 36

Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego funkcję sprawuje Prezydium Zarządu Głównego, w którego skład wchodzą: Prezes i Wiceprezesi.

       § 37

1. Sekretarz sprawuje pieczę nad archiwum dokumentacji i protokołami z posiedzeń, prowadzi bieżącą korespondencję.

2. Skarbnik sprawuje bieżący nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmuje, przechowuje  

    i wypłaca sumy należące do Towarzystwa, dba o przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Zarządy Oddziałów Terenowych.

      § 38

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, niezależnym od Zarządu Głównego PTBN.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

       § 39

1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) kontrolowanie gospodarki finansowej Towarzystwa z punktu widzenia legalności i celowości.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować z:

a) wnioskami pokontrolnymi,

b) wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego lub jego Prezydium,

c) wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nawet może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie.

3. Główna Komisja Rewizyjna dokonuje oceny całokształtu działalności Zarządu Głównego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach, ani nie mogą być pracownikami Towarzystwa.

5. Wnioski w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, Główna Komisja Rewizyjna  

   przedstawia na Walnym Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności.

 

IV. Oddziały terenowe i sekcje naukowe

     § 40

1. Zarząd Główny PTBN ma prawo powoływać i rozwiązywać Oddziały Terenowe Towarzystwa oraz Sekcje Naukowe.

    Oddziały Terenowe Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.

2. Oddziały Terenowe i Sekcje Naukowe muszą liczyć co najmniej 15 członków zwyczajnych PTBN.

      § 41

Władzami Oddziału Terenowego są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

     § 42

1. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat.

2. Uchwały władz Oddziału Terenowego zapadają na zasadach określonych w § 22 Statutu.

    § 43

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego PTBN jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co dwa lata, nie później niż w miesiącu czerwcu.

3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członkom Oddziału doręczane jest członkom na piśmie w terminie

    co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest z ważnych powodów przez Zarząd Oddziału:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Władz Naczelnych Towarzystwa,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

d) na wniosek połowy członków Oddziału Terenowego.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału winno nastąpić nie później niż 14 dni przez wyznaczonym terminem Zebrania.

      § 44

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalenie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z uchwałami i postanowieniami Władz Naczelnych Towarzystwa,

2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

4) wybór Przewodniczącego Zarządu i czterech Członków Zarządu Oddziału, oraz Przewodniczącego i 2 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, w przypadku określonym w § 30 Statutu.

     § 45

1. Zarząd Oddziału Terenowego wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego.

2. Zarząd Oddziału składa się z:

a) Przewodniczącego Zarządu,

b) Wiceprzewodniczącego,

c) Sekretarza,

d) Skarbnika,

e) Członka Zarządu.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący co najmniej 4 razy w roku.

5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) prowadzenie bieżącej działalności Oddziału Terenowego, zgodnie z uchwałami i postanowieniami Władz Naczelnych Towarzystwa,

b) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

c) prowadzenie aktualnej listy członków Oddziału oraz przyjmowanie i skreślanie członków,

d) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny Towarzystwa,

e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.

6. Oświadczenia w imieniu Oddziału Terenowego może składać Przewodniczący jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

      § 46

Zarząd Oddziału zobowiązany jest w terminie 14 dni zawiadomić Zarząd Główny Towarzystwa o wszystkich zmianach dotyczących:

1) składu osobowego władz Oddziału,

2) siedziby Oddziału,

3) listy członków Oddziału.

     § 47

1. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału jest:

a) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,

b) kontrolowanie gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Oddziału.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo:

a) wystąpić z wnioskami pokontrolnymi,

b) wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału,

c) wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swojej działalności

    oraz wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

      § 48

1. Sekcje Naukowe powołuje się w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa zainteresowanymi

    określonym działem wiedzy z zakresu tyreologii; współpracę realizuje się przez:

a) organizację kursów dokształcających,

b) organizację sympozjów i konferencji naukowych.

2. Sekcje Naukowe tworzone i rozwiązywane są przez:

a) Zarząd Główny Towarzystwa (Ogólnopolskie Sekcje Naukowe),

b) Zarządy Oddziałów Terenowych (Terenowe Sekcje Naukowe).

3. Przystąpienie do Sekcji Naukowej następuje poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji przez członka zwyczajnego Towarzystwa.

4. Regulamin organizacyjny Sekcji uchwala Zarząd Sekcji; regulamin wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny Towarzystwa.

5. Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, jego zastępcy, Skarbnika, Sekretarza oraz członków w liczbie maksymalnie do 4,

    wybieranych na wspólną pięcioletnią kadencję. Funkcje Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza mogą być łączone decyzją  

    Walnego Zgromadzenia Sekcji, które określa też liczbę Członków Zarządu Sekcji.

6. Wyboru członków Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów spośród członków Sekcji Naukowej.

7. Wybory członków Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku kalendarzowym, co wybory członków do Zarządu Głównego Towarzystwa,

    nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący Zarządu Sekcji

    może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji.

 

V. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego

    § 49

1. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy się w miejscu organizowania zjazdu naukowego i składa się z wybranego przez Zarząd Główny

    przewodniczącego oraz członków przez niego wskazanych.

2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego należy szczegółowe przygotowanie zjazdu.

3. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego kończy swe czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania z jego działalności.

 

VI. Majątek PTT

     § 50

1. Majątek PTBN składa się:

a) ze składek członkowskich,

b) z zapisów, spadków, dotacji, subwencji i darowizn,

c) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

d) z ofiarności publicznej.

2. Zarządy Oddziałów Terenowych nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.

3. Dla ważności oświadczeń woli Towarzystwa w zakresie zobowiązań, które pociągać mogą za sobą skutki finansowe,

   wymagany jest podpis Prezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.

 

VII. Zmiana Statutu

     § 51

1. Zmiana Statutu PTBN może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) podjętej większością 2/3 głosów

    przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, zastosowanie znajdują

    postanowienia zawarte w § 29 ust. 2 Statutu.

2. Zarząd Główny może dla opracowania zmian Statutu powołać specjalną komisję.

3. Wniosek o zmianę Statutu PTBN musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

 

VIII. Rozwiązanie PTBN

     § 52

1. Rozwiązanie PTT może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności

    co najmniej 2/3 członków (delegatów) uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w § 29 Statutu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji, osoby likwidatorów oraz cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek PTT.

 

Łódź, dnia 08 listopada 2010 roku.

Zarząd PTBN


Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej

93-520 Łódź ul. Smocza 2
+42 684-60-25
ptbn@prokonto.pl